Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Gmina

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi, że prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych uchwalanego przez Radę Gminy. W tym zakresie funkcjonuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ma ona do spełnienia fundamentalną rolę w pomocy rodzinom z problemem alkoholowym, jak również wynikające z niej zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, które wchodzą na stałe do zestawu działań podejmowanych przez środowiska lokalne w ramach realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca na terenie Gminy Opatów podejmuje wszelkie możliwe działania zmierzające do stosowania różnych form pomocy profilaktyczno - leczniczych nad osobami uzależnionymi od alkoholu. Na posiedzeniach Komisji na bieżąco prowadzone są dyskusje dotyczące podejmowanych działań oraz rezultatów pracy Komisji w tym zakresie. Wszelkie środki finansowe pozyskiwane są z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy.

W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Opatów wchodzą:

 1. Jerzy Szyja                - Przewodniczący Komisji
 2. Joanna Krotla         - Sekretarz Komisji
 3. Grzegorz Idasz         - członek
 4. Lidia Krzemińska   - członek
 5. Monika Mrowiec      - członek
 6. Beata Spyra               - członek
 7. Mariusz Tałaj             - członek
 8. Dariusz Zając            - członek

 

Do głównych celów funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy zaliczyć:

 • zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych na terenie Gminy Opatów; 
 • zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów; 
 • krzewienie trzeźwości i abstynencji; 
 • oddziaływanie na osoby nadużywające alkoholu oraz udzielanie pomocy ich rodzinom; 
 • zmniejszenie ilości nowych przypadków uzależnienia; 
 • zmniejszenie rozmiarów niekorzystnych skutków nadużywania alkoholu dotyczących zdrowia, zaburzeń życia rodzinnego, naruszania prawa i porządku publicznego, etc.; 
 • promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; 
 • zwiększanie dostępności usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i ich rodzin. 

Podstawowe zadania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to:

 • Opiniowanie wniosków podmiotów gospodarczych w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 
 • Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, 
 • Kontrola rynku napojami alkoholowymi, zwłaszcza w kontekście przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim, 
 • Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej (w szczególności dla dzieci i młodzieży), 

Wspomaganie działalności podmiotów mających na celu rozwiązywanie problemów alkoholowych

PROCEDURA POSTĘPOWANIA  Z OSOBĄ ZGŁOSZONĄ DO GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

 Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, postępowanie zobowiązujące do podjęcia leczenia odwykowego dotyczy osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują:

rozpad pożycia rodzinnego,
- demoralizacje nieletnich,
- uchylają się od pracy,
- systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.


Oznacza to, że sam fakt uzależnienia od alkoholu nie może stanowić samoistnej podstawy do zobowiązania danej osoby do podjęcia leczenia odwykowego, lecz towarzyszyć muszą temu także określone powyżej negatywne zachowania w sferze społecznej.

Podmiotami uprawnionymi do występowania do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu są: GKRPA oraz prokurator. Do występowania z wnioskiem do sądu w przedmiocie zobowiązania do poddania leczeniu odwykowemu uprawniona jest GKRPA właściwa według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy.

W celu zawiadomienia GKRPA o konieczności podjęcia działań wobec osoby nadużywającej alkohol należy wypełnić stosowny druk wniosku  lub odręcznie poinformować GKRPA oznaczając wnioskodawcę i uzasadniając podjęcie działań wobec wskazanej osoby. Zgłaszając osobę, w stosunku, do której jest podejrzenie uzależnienia od alkoholu, zgłaszający wypełnia wniosek zawierający szczegółowe dane zgłoszonej osoby. Jeżeli istnieją inne dokumenty potwierdzające uzależnienie, np. karty leczenia szpitalnego, zaświadczenia lekarskie, informacje z Policji, itp. należy je dołączyć do wniosku. Składający wniosek może zastrzec sobie anonimowość, jeżeli obawia się negatywnej reakcji osoby pijącej. Ponadto w przypadku skierowania sprawy do sądu o przymusowe leczenie, osoba zgłaszająca może występować w sądzie jako świadek.

Wniosek należy złożyć osobiście lub listownie w siedzibie GKRPA tj. w Urzędzie Gminy Opatów, ul. T. Kościuszki 27  od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 
7.30-15.30.

Następnie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatruje wniosek. Po zebraniu dokumentacji GKRPA zaprasza osobę zgłoszoną na tzw. rozmowę motywująco-interweniującą. Rozmowa taka ma na celu zmotywowanie osoby nadużywającej alkohol do podjęcia leczenia odwykowego. Zaproszenie z określonym terminem na rozmowę wysyłane jest zawsze listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru i jest dwukrotnie awizowane.

1.Jeżeli osoba  uzależniona w trakcie rozmowy podejmie decyzję o dobrowolnym leczeniu, podpisuje zobowiązanie, iż w ciągu 2 tygodni zgłosi się do wybranej placówki celem podjęcia leczenia i w przeciągu 1 miesiąca dostarczy GKRPA pisemne poświadczenie zgłoszenia się na leczenie, a po 3 miesiącach(zazwyczaj na wezwanie Komisji)-pisemne poświadczenie kontynuowania leczenia odwykowego.

Jeżeli leczenie realizowane jest skutecznie (tzn. pacjent kończy terapie i utrzymuje abstynencję ) GKRPA po 2 latach umarza sprawę.

Niedopełnienie powyższych terminów lub przerwanie leczenia powoduje, iż sprawa kierowana jest do Sądu.

2.Jeżeli osoba zaproszona przychodzi na spotkanie i oświadcza, że nie ma problemu alkoholowego i nie zamierza podjąć leczenia, GKRPA kieruje taką osobę na badanie przez biegłych sądowych(lekarza psychiatrę oraz psychologa). Badanie jest bezpłatne

- koszty pokrywa GKRPA. W przypadku, gdy z opinii biegłych wynika, że osoba nie jest uzależniona, sprawa przed Komisją jest zamykana. Jeżeli biegli potwierdzają u osoby zgłoszonej uzależnienie od alkoholu, to wtedy kolejny raz jest motywowana do podjęcia leczenia odwykowego i w przypadku wyrażenia woli leczenia zastosowane ma wariant dobrowolnego podjęcia leczenia przez osobę zgłoszoną.

Jeśli-mimo opinii biegłych potwierdzającej uzależnienie osoba odmawia leczenia, zastosowanie ma procedura kierowania wniosku do sądu o zastosowanie obowiązku poddania się  leczeniu odwykowemu.

Procedura sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego.
Uruchomienie sadowej procedury zobowiązania do leczenia odwykowego ma zastosowanie w następujących przypadkach:

mimo opinii biegłych potwierdzającej uzależnienie osoba odmawia przed GKRPA podjęcia leczenia,
osoba, która zgodziła się na badanie przez biegłych, nie zgłasza się na to badanie-komisja kieruje sprawę do sądu, nie ma bowiem możliwości zmuszenia kogokolwiek do badanie, takie uprawnienie posiada sąd
osoba nie zgłosi się na rozmowę motywującą mimo dwukrotnego wezwania
osoba zgłosi się na wezwanie GKRPA i odmawia podjęcia leczenia oraz badania przez biegłych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składa wniosek o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy.

Do wniosku dołączona zostaje dokumentacja zebrana w toku postępowania.

Sąd może na podstawie zebranych dowodów(opinii biegłych, zeznań uczestnika, świadków, wywiadu Policji) wydać  następujące orzeczenie:

oddalić wniosek, gdy osoba nie jest uzależniona
orzec obowiązek leczenia odwykowego w niestacjonarnym zakładzie leczniczym(tj. poradni)
orzec obowiązek leczenia w zakładzie stacjonarnym (tj. szpitalu).
 

Postanowienie wydane przez sąd w przedmiocie zobowiązania do leczenia odwykowego nakłada na osobę zobowiązaną prawny obowiązek poddania się leczeniu w wyznaczonym trybie oraz placówce, a ponadto zastępuje zgodę na udzielenie tej osobie świadczenia zdrowotnego. Postanowienie wydane przez sąd jest ważne dwa lata.


 

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.