Logo Gminy Opatów

Nabór ankiet informacyjnych na dofinansowanie do zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii elektrycznej i pomp ciepła

Logotyp KPO, OZEGmina Opatów ubiega się o dofinansowanie na realizację projektu parasolowego w ramach którego mieszkańcy gminy (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w danym obiekcie) będą mieli możliwość uzyskania dofinansowania na poziomie 90% (kwoty netto inwestycji – tj. VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym) na zakup i montaż:

 • magazynu energii do gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej z istniejącej instalacji fotowoltaicznej,
 • instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii do produkcji oraz gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej,
 • pompy ciepła CO i CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,
 • pompy ciepła CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej;

Dopuszczalne jest łączenie ww. przedsięwzięć.

Przykładowa kalkulacja inwestycji dla budynków mieszkalnych o powierzchni użytkowej powyżej 300 m2 (VAT 23%) , obejmującej łącznie:

 1. Powietrzna pompa ciepła 10kW + instalacja PV 10kWp + zestaw baterii w magazynie energii:
  - koszt ok. 140 tys. zł brutto (114 tys. zł netto plus ok. 26 tys. zł VAT). Zainteresowany dofinansowaniem mieszkaniec będzie musiał zabezpieczyć z własnych środków wkład własny 11,5 tys. zł oraz podatek VAT, co łącznie daje sumę na poziomie ok. 37,5 tys. zł.
 2. Instalacja PV 7kWp + zestaw baterii w magazynie energii:
  - koszt ok. 63 tys. zł brutto (51 tys. zł netto plus ok. 12 tys. zł VAT). Zainteresowany dofinansowaniem mieszkaniec będzie musiał zabezpieczyć z własnych środków wkład własny 5,1 tys. zł oraz podatek VAT, co łącznie daje sumę na poziomie ok. 17,1 tys. zł.

Orientacyjny koszt 1 kW urządzeń brutto:

 • Instalacja fotowoltaiczna – 5 tys. zł;
 • Pompa ciepła – 5 tys. zł;
 • Magazyn energii – 4 tys. zł.

Dla budynków o powierzchni użytkowej do 300 m2 stawka podatku VAT wynosi 8%.

Realizacja projektu parasolowego, w którym ciężar organizacyjny i odpowiedzialność za wdrożenie technologiczne leżą po stronie gminy, planowana jest w okresie od uzyskania przez gminę dofinansowania do marca 2026 r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie parasolowym powinny w terminie do dnia  7 lutego 2024 r. zgłosić się do Urzędu Gminy Opatów, pok. nr 5, w celu złożenia ankiety  informacyjnej. O zakwalifikowaniu się do projektu decyduje kolejność zgłoszeń. Po przeprowadzonej analizie ankiet informacyjnych w przypadku stwierdzenia przekroczenia kwoty możliwej do uzyskania dofinansowania przewiduje się losowanie w celu wyłonienia listy podstawowej uczestników projektu. Osoby z listy podstawowej zobowiązane będą do podpisania umowy użyczenia w ternie do 23 lutego 2024 r., niepodpisanie umowy użyczenia dyskwalifikuje z udziału w projekcie. Ankieta informacyjna, proceder zapisu mieszkańców oraz wzór umowy użyczenia (który zostanie uzupełniony o klauzulę RODO) dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Opatów. 
Szczegółowych informacji udziela P. Robert Puchała, tel: 34 3196093 wew. 40.

Wsparcie dostępne jest w ramach programu: Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część B (wsparcie inwestycyjne społeczności energetycznych) Działanie B.1: Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne (nr naboru KPOD.03.12-IP.05-002/23).

WAŻNE

Przypominamy także, że Gmina Opatów występuje o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 do realizacji ogłoszonego w ubiegłym roku projektu „Magazyny Energii”, adresowanego do mieszkańców posiadających już instalację fotowoltaiczną. Rozeznanie w  zakresie zainteresowania mieszkańców projektem było przeprowadzone w ubiegłym roku.

Pliki do pobrania:

Procedura zapisu
Format: pdf, 250.2 kB
Ankieta informacyjna
Format: doc, 137 kB
Umowa użyczenia nieruchomości - wzór
Format: doc, 54.5 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności