Gmina Opatów

Informacja dot. realizacji projektu "Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych"

22 marca 2021

Ikona - Informacja    Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie informuje, iż Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt "Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych", w ramach Projektu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2016-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

    Projekt skierowany jest do wszystkich grup osób z niepełnosprawnościami, ich najbliższego otoczenia oraz instytucji wspierających - organizacji pozarządowoych i jednostek samorządu terytorialnego.

Więcej informacji w zalączniku poniżej.