Realizacja projektu „Aktywna Integracja powiatu kłobuckiego”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 lutego 2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie informuje, że Powiat Kłobucki w latach 2014 – 2020 w partnerstwie z Gminą Opatów, Gminą Kłobuck, Gminą Panki, Gminą Krzepice, Gminą Lipie, Gminą Miedźno, Gminą Wręczyca Wielka, Gmina Przystajń, realizuje projekt „Aktywna Integracja powiatu kłobuckiego”. Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, działanie 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji dla osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu przewiduje się wsparcie w postaci: warsztatów i treningów z zakresu podnoszenia kompetencji społecznych, konsultacji ze specjalistami w tym wsparcie doradcy zawodowego, psychologa i prawnika oraz kursy zawodowe podnoszące kwalifikacje na rynku pracy.

Wsparcie kierowane jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tj. bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek wychowawczych oraz osób niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie i dodatkowymi informacjami na temat oferowanego wsparcia mogą od dnia 22.02.2016r. zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie ul. T. Kościuszki 27. w godzinach od 8.00 do 15.30

Szczegółowe informacje można również uzyskać pod nr telefonu 34/3196033 wew. 43 lub 47 w godzinach od 8.00 do15.30

 Logotypy Funduszy Europejskich

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Logo Funduszy Europejskich

    Logo Funduszy Europejskich