Komunikat o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 stycznia 2016

Ikona komunikatKomunikat Wójta Gminy Opatów z dnia 21 stycznia 2016r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Działając na podstawie § 6 Uchwały Nr 228/L/2010 Rady Gminy Opatów z dnia 29 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Zarządzenia Wójta Gminy Opatów Nr 0050.3.2016 z dnia 21 stycznia 2016r.,

zapraszam organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

 

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących na terenie Gminy Opatów działalność pożytku publicznego.

Konsultacje będą prowadzone w dniach 22 stycznia 2016r. do 29 stycznia 2016r. w formie wyrażenia opinii lub złożenia uwag do projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, zamieszczonego na stronie www.bip.opatow.akcessnet.net, w zakładce KOMUNIKATY.

Opinie lub uwagi należy złożyć:

  • osobiście w Urzędzie Gminy Opatów- sekretariat
  • przesłać na adres poczty elektronicznej: sekretariat@opatow.gmina.pl
  • przesłać faxem na nr 34 319-60-81
  • przesłać na adres: Urząd Gminy Opatów, ul. Kościuszki 27, 42-152 Opatów w nieprzekraczalnym terminie do 29 stycznia 2016r.

Uwagi lub wnioski zgłoszone po w/w terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Anita Mońka, tel. 34 319-60-93.

WÓJT GMINY OPATÓW
Bogdan Sośniak

Pliki do pobrania