Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2018/2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 sierpnia 2018

Ikona - Informacja    Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz uczniów szkół średnich zamieszkałych na terenie Gminy Opatów.

    Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z załącznikami potwierdzającymi uzyskane dochody z miesiąca sierpnia br przyjmowane będą w siedzibie Urzędu Gminy Opatów,  pokój  nr 1 w godzinach pracy urzędu w nieprzekraczalnym terminie tj. od 3 września 2018r. do 17 września 2018r., gdyż 15 września br. (sobota) jest dniem wolnym od pracy. W przypadku kolegiów pracowników służb społecznych wnioski należy składać w terminie do dnia 15 października 2018r.

O przyznanie stypendium szkolnego mogą ubiegać się rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do szkoły, a także pełnoletni uczniowie mieszkający na terenie Gminy Opatów.

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje : bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r., poz.1358) od 1 października 2018r. zmianie ulegną kryteria dochodowe.

Kwota dochodu uprawniająca do przyznania stypendium nie będzie mogła być wyższa niż 528 zł na osobę w rodzinie ( obecnie 514 zł na osobę w rodzinie ).

Wnioski i dodatkowe informacje można uzyskać w tutejszym urzędzie osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 34/3196093 w.39