Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 września 2020

Ikona informacyjna    Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół średnich zamieszkałych na terenie Gminy Opatów.

    Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z załącznikami potwierdzającymi uzyskane dochody za miesiąc sierpień br. przyjmowane będą w siedzibie Urzędu Gminy Opatów, pokój nr 1 w godzinach pracy urzędu w nieprzekraczalnym terminie tj. od 1 września 2020r. do 15 września 2020r., natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych wnioski należy składać w terminie do dnia 15 października 2020r.

 

O przyznanie stypendium szkolnego mogą ubiegać się rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do szkoły, a także pełnoletni uczniowie mieszkający na terenie Gminy Opatów.

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje : bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Kwota dochodu uprawniająca do przyznania stypendium nie może być wyższa niż 528 zł na osobę w rodzinie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w tutejszym urzędzie osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 34/3196093 w.39

Wnioski dostępne są w tutejszym urzędzie pokój nr 1, lub można pobrać ze strony internetowej Gminy.