Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Opatów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 marca 2017

    Wójt Gminy Opatów ogłasza nabór Uczestników do udziału w projekcie pn.: „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Opatów" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

    Nabór zostanie przeprowadzony w terminie od dnia 27 marca 2017r. do 7 kwietnia 2017r. Wypełnione dokumenty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Opatów. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pok. nr 5 (parter) lub telefonicznie 34 319 60 93 wew. 40

Informacje ogólne:

 • dofinansowanie: max. do 85% kosztów kwalifikowanych,
 • wkład własny Uczestnika nie więcej niż 2 500,00 zł + podatek VAT (8% lub 23%),
 • planowana realizacja inwestycji nastąpi po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu i podpisaniu umowy przez Gminę Opatów z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wymagane dokumenty:
Deklaracja dotycząca udziału w projekcie wraz z załącznikami:

 • ankieta,
 • wyciąg z księgi wieczystej nie starszy niż 3 miesiące lub wydruk Elektronicznej Księgi Wieczystej (dostępny pod adresem: https://ekw.ms.gov.pl) lub kopia umowy najmu/dzierżawy/użyczenia/innej na podstawie której wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością,
 • umowa przedwstępna (wypełniona w nagłówku),
 • zgody współwłaścicieli nieruchomości do reprezentowania, w przypadku gdy wszystkie osoby nie zostały ujęte w deklaracji, umowie i ankiecie (jeśli dotyczy).

Wszystkie dokumenty powinny być uzupełnione, zaparafowane na każdej stronie i podpisane czytelnym podpisem.

Złożyć dokumenty może:

 • osoba fizyczna dla budynku mieszkalnego, gdzie ciepłą wodę wykorzystuje się wyłącznie na cele socjalno-bytowe mieszkańców (z wyłączeniem prowadzenia działalności gospodarczej),
 • osoba fizyczna, która posiada tytuł prawny do budynku zlokalizowanego w granicach Gminy Opatów,
 • w przypadku współwłasności nieruchomości osoba składająca wniosek musi mieć zgody pozostałych współwłaścicieli do reprezentowania - dostarczenie dokumentu razem z wnioskiem i pozostałą dokumentacją.

Kryteria naboru:

 • o zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność złożonej kompletnej dokumentacji, po spełnieniu warunków o których mowa w §3 Zarządzenia Wójta Gminy Opatów.

O zakwalifikowaniu się na Listę Uczestników projektu zadecydują 3 obligatoryjne warunki: termin złożenia dokumentacji; złożenie kompletu wypełnionej oraz podpisanej dokumentacji; brak zadłużenia wobec Gminy.

Lista podstawowa i rezerwowa Uczestników projektu:
Lista Uczestników projektu, z którymi zostaną podpisane umowy (w liczbie max do 100 obiektów) będzie umieszczona na stronie http://www.opatow.gmina.pl, tablicy ogłoszeń budynku Urzędu Gminy Opatów, wraz z listą rezerwową (w liczbie max do 50 obiektów).
Ilość instalacji w ramach naboru do projektu uzależniona będzie od ilości pozyskanych środków.

Szacunkowe koszty dostawy i montażu zestawów solarnych w trybie "zaprojektuj i wybuduj" w zależności od ich wielkości oraz liczby użytkowników:

 • zestaw A - do 3 użytkowników: do 12 500 zł netto,
 • zestaw B - od 4 do 5 użytkowników: do 14 500,00 zł netto,
 • zestaw C - od 6 do 7 użytkowników: do 16 500,00 zł netto.

Do kosztów każdego zestawu należy doliczyć podatek VAT (8% w przypadku montażu na budynku mieszkalnym lub 23% - montaż na gruncie, budynku gospodarczym).

Ostateczny koszt inwestycji w każdym budynku zgłoszonym do projektu określony zostanie dopiero po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego oraz po wykonaniu szczegółowego kosztorysu. Wówczas od tej kwoty liczony będzie poziom wkładu własnego właściciela budynku.

 

Logo RPO

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Baner- Kolektory

  Baner- Kolektory